fbpx

Algemene voorwaarden Fitwijk

Lees hieronder de algemene voorwaarden van Fitwijk

 
Algemene voorwaarden

Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen met de algemene voorwaarden en de betalingsafspraken van Fitwijk en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als de overeengekomen contractperiode is verstreken zoals omschreven in de algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, wanneer de contractperiode is verstreken!

Artikel 1: Ingang lidmaatschap

1. Elk lidmaatschap gaat in op de dag van inschrijving.
2. Elk lidmaatschap wordt verplicht afgenomen voor de duur van het volledige lidmaatschap.

Artikel 2: Bedenktijd/ herroeping

1. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.
2. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat u gebruik maakt van de faciliteiten/diensten.

Artikel 3: Verlengen/ omzetten lidmaatschap/ Beëindigen lidmaatschap/ Pauzeren lidmaatschap

1. Alle lidmaatschappen worden automatisch stilzwijgend per maand verlengd na de eerste afgesproken periode.
2. Het omzetten van uw lidmaatschap kan na de contractueel afgesproken termijn.
3. Alle pakketten worden verlengd met hetzelfde maandbedrag als bij afsluiting van het pakket
4. Beëindiging van het lidmaatschap kan per direct met inachtneming van een maand opzegtermijn.
5. U dient uw lidmaatschap zelf op te zeggen middels het opzegformulier. klik hier voor het opzegformulier.
6. Het lidmaatschap kan enkel gepauzeerd worden vanwege een medische indicatie of vanwege vakantie (zie artikel 6.1). De aanvraag van deze pauzering dient de deelnemer zelf te doen middels het hiervoor bestemde aanvraagformulier op de website van Fitwijk. Een medische verklaring van een medisch specialist dient bij deze aanvraag gevoegd te worden. Klik hier voor het pauzeerformulier.

Artikel 4: Upgraden lidmaatschap.

1. Het is mogelijk om uw lidmaatschap te upgraden, binnen de gekozen contractperiode. U sluit dan een nieuw termijn af dat minimaal de lengte moet hebben van uw resterende huidige contractperiode. Het is niet mogelijk om uw lidmaatschap te downgraden.

Artikel 5: Lidmaatschap strikt persoonlijk

1. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Ter aanvulling op artikel 7.1 is het doorverkopen van een lidmaatschap aan een ander verboden.  Bij het overtreden van deze regel maakt u zich schuldig aan het plegen van fraude.

Artikel 6: Afspraken

1. Met Fitwijk gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden afgemeld. Wanneer niet nagekomen of tijdig afgezegd, zal de credit voor deze afspraak komen te vervallen.
2. Wanneer een nieuwe afspraak is gewenst dient er door de klant opnieuw een credit te worden gekocht.
3. Personal Training afspraken, die zoals vernoemd in artikel 6.1 tijdig zijn afgemeld, kunnen enkel ingehaald worden binnen de termijn die contractueel overeengekomen is.

Artikel 6.1: Overmacht, vakantie, ziekte, Algemene erkende feestdagen
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fitwijk is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer of de deelnemer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer/deelnemer ziek is. Vakanties van de personal trainer/deelnemer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de deelnemer op vakantie is met een maximum van 2 weken per termijn van 3 maanden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 6.2 Ontbinding
1. Fitwijk is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Helmond.
2. Indien deelnemer toch voortijdig het contract wenst te ontbinden dan is hij/zij verplicht 25% van het totale resterende contributiebedrag te betalen.

Artikel 7: Betaling

1. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Fitwijk om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fitwijk.
2. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
3. Alle lidmaatschappen worden na de eerste termijn (artikel 10b) volgens de door u gekozen wijze automatisch verlengd middels automatische incasso. Om die reden bent u verplicht tot het opgeven van uw IBAN voor de maandelijkse incasso na deze termijn en derhalve bent u gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening waarvan Fitwijk gemachtigd is te incasseren.
4. De verschuldigde contributie wordt per maand vooraf automatisch geïncasseerd.
5. Indien Fitwijk twee opeenvolgende incasso-opdrachten geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag van het gehele lidmaatschap opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening. De diensten van Fitwijk komen hierbij te vervallen.
6. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Fitwijk gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Fitwijk moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ter uwer laste.
7. Indien Fitwijk geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering behoudt Fitwijk zich het recht uw lidmaatschap per direct op te zeggen en een incassokantoor in te schakelen.

Artikel 8: Incassobureau stappenplan

1. Na de eerste mislukte automatische incasso zal Fitwijk een herinnering sturen met daarin een betalingslink. De klant heeft vanaf het moment van versturen 5 werkdagen om deze betaling te voldoen. Wanneer deze niet binnen 5 dagen betaald is, zal Fitwijk 10 werkdagen na de 1e herinnering een tweede incassopoging doen. Wanneer ook de tweede incasso mislukt of wordt teruggetrokken gaat de factuur direct naar het incassobureau. Vanaf dit moment zullen alle vormen van communicatie via het incassobureau lopen. Diensten van Fitwijk zullen worden geweigerd wanneer een van bovenstaande van toepassing is, pas nadat de betaling voldaan is zal deze weigering worden opgeheven.

Artikel 9: Veiligheid en aansprakelijkheid

1. Het gebruik van de diensten van Fitwijk geschiedt op eigen risico. Fitwijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij Fitwijk hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.
2. Het bewust of onbewust beschadigen van materiaal dat eigendom is van Fitwijk en/of GymBokx zal geheel worden verhaald op de betreffende klant. Vanaf dat moment is de klant verantwoordelijk voor het schadeloosstellen van Fitwijk en/of GymBokx, middels het betalen van een nieuwprijs voor het beschadigde object of middels tussenkomst van zijn of haar verzekeringsmaatschappij. 

Artikel 10: Conformering overeenkomst

1. Ieder lid verklaart door ondertekening (middels versturing van een Fitwijk inschrijfformulier, IDEAL-aanbetaling of machtiging tot automatische incasso) van de lidmaatschapsovereenkomst de door Fitwijk opgestelde algemene voorwaarden na te leven. Fitwijk is ten alle tijden gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden de diensten voor een door Fitwijk te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 11: Fraude

Alle zaken omtrent fraude zullen afgehandeld worden middels een onmiddellijke annulering van het lidmaatschap en een boete middels het betalen van de totale som van het totale lidmaatschap dat ten tijde van de fraude werd gebruikt/afgesloten. Hieronder vallen onder andere zaken als het overgeven van lidmaatschappen, het invullen en/of veranderen van onjuiste persoonsgegevens en andere frauderende zaken.

 Artikel 12: Overige bepalingen

1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de eigenaar van Fitwijk beoordeeld. Alle geschillen die tussen Fitwijk en leden ontstaan zullen worden beslecht door de Geschillencommissie Fitness of de bevoegde rechter te Amsterdam.
2. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Wijzigingsbeding

1. Fitwijk is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal kenbaar gemaakt worden.

Fysiotherapie Fitwijk

Artikel 1: Praktijkinformatie

Bij (Fysiotherapie) Fitwijk hebben wij de volgende specialisaties:

  • Algemene Fysiotherapie
  • COVID revalidatie
  • Dry needling
  • COPD training
  • Medical taping
  • Beweegprogramma’s
  • Therapie voor leefstijl gerelateerde klachten
Artikel 2: Kwaliteit

Bij Fitwijk staat kwaliteit hoog in het vaandel. Onze fysiotherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF; Koninklijk Genootschap Fysiotherapie en in het B.I.G.-register voor zorgverleners.

Artikel 3: Wat vraagt Fitwijk van u?

Om ervoor te zorgen dat de behandelingen efficiënt en goed verlopen vragen wij van u het volgende:
1. Neem een geldig Identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee naar uw eerste afspraak.
2. Wanneer u een verwijzing van uw huisarts of specialist heeft, neem deze de eerste afspraak mee.
3.Als u uw afspraak wilt verzetten of afzeggen dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen anders zijn wij genoodzaakt de afspraak toch te rekenen.
4. Als u vragen heeft kunt u ons bellen
5. Wees eerlijk en open over uw klachten en informatie die eventueel waardevol kan zijn voor uw therapeut, hoe meer u ons verteld, hoe beter wij u kunnen helpen met uw klachten.
6. Vul de vragenlijsten die u gestuurd worden tijdig in, zo kan uw therapeut een goed beeld krijgen van uw klachten en een passend behandelplan opstellen.

Artikel 4: Patiëntenregistratie

Uw behandelend therapeut registreert uw administratieve en medische gegevens, op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Voor onze fysiotherapeut geldt een geheimhoudingsplicht. Een aantal zorgverzekeraars vraagt ons klinimetrie gegevens te delen voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens delen kunt u dit aangeven bij uw therapeut. Fitwijk heeft een privacyreglement.

Artikel 5: Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Fysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij de behandelingen rechtstreeks, dan ontvangt u geen nota.  Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen omtrent fysiotherapie of andere therapieën door uw verzekeraar. Blijf de hoeveelheid behandelingen/vergoeding zelf in de gaten houden gedurende het behandelproces. Fysiotherapie Fitwijk is niet verantwoordelijk als u over uw vergoedingen aantal heen gaat. Als u vragen heeft over uw verzekering  kunt u deze stellen aan uw behandelend therapeut.

Artikel 6: Klachten reglement

Bij Fysiotherapie Fitwijk streven wij ernaar om u zo goed  en professioneel mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut zelf, of aan mede eigenaar Willem Vreeswijk. Wanneer het voor u prettig is kunt u een bekende uit uw familie of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk een gesprek te laten plaatsvinden om uw klacht helder te krijgen en een oplossing te vinden naar ieders tevredenheid. Het is ook mogelijk om via het KNGF;  Koninklijk Genootschap Fysiotherapie een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Mocht het gesprek met uw therapeut niet het gewenste resultaat opleveren is het mogelijk gebruik te maken van een klachtenprocedure bij het KNGF conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie heeft drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht:

  • De Klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Wanneer u uw klacht schriftelijk wil indienen bij het KNGF kunt u deze sturen naar: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Artikel 7: Privacy

Voor onze eigen administratie en de declaratie bij de zorgverzekeraar houden wij uw administratieve gegevens bij. Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en wanneer nodig u te kunnen doorverwijzen of te kunnen overleggen met uw huisarts of specialist houden wij een medisch dossier bij. Op alle gegevens die wij van u registreren is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing, deze bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens en het beheer hiervan. U heeft te allen tijde het recht om uw eigen patiëntgegevens in te zien en indien u van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn kunt u uw therapeut vragen deze te wijzigen.

Om de kwaliteit van onze behandelingen en de algemene kwaliteit van de praktijk te waarborgen worden kwaliteitscontroles uitgevoerd door een aantal zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vraagt ons klinimetriegegevens te delen voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles, wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens delen kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Artikel 8: Bejegening

Fitwijk heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor de omgang met en behandeling van haar patiënten. De volgende richtlijnen worden door ons gehanteerd:

1. Het behandelplan en de werkwijze van de behandeling worden voorafgaand aan de eerste behandeling uitgelegd aan de patiënt. Hierbij wordt aangegeven welke handelingen de therapeut zal verrichten. Als u bezwaren heeft tegen (een van de) handelingen dient u dit vooraf aan te geven.
2. Indien wegens (geloofs-) overtuigingen tegen bepaalde behandelingen of vormen van behandelingen bezwaar is dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de therapeut conform deze overtuigingen een passende behandeling kan vinden en dit met u kan overleggen.
3. Fysiotherapeutische behandelingen geschieden in een afgescheiden ruimte waar enkel u en uw behandelend therapeut aanwezig zijn. Indien uw therapeut het zinnig vindt als er een derde persoon aanwezig is, ofwel een andere therapeut voor een consult of eventueel een stagiaire, zal vooraf toestemming worden gevraagd.
4. De therapeut en eventueel andere aanwezigen dienen zich respectvol en professioneel te gedragen tegenover de patiënt.
5. Alle onderwerpen die besproken worden met de patiënt zullen als vertrouwelijk beschouwd worden en worden niet met derden besproken.
6. Indien u als patiënt van mening bent dat de praktijk niet juist omgaat met u of met uw gegevens kunt u onze klachtenregeling raadplegen.

Artikel 9: Huisreglement

1. Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
2. De behandel/oefenruimte alleen met schone (sport)schoenen betreden, het dragen van sport- of vrijetijdskleding is hier vereist.
3. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen/behandelruimte.
4. Laptop wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gebruikt.
5. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden (anders wordt het geldende tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht).
6. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie na de intake door te nemen en bij onduidelijkheden dit te bespreken met uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar.
7. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de zich in dit gebouw of directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
8. Indien u opmerkingen, ideeën, etc., heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
9. Bij het nog herstellen van een ziekte is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
10. U heeft te allen tijde de mogelijkheid tot het indienen van een klacht, u kunt deze klacht bespreken met Willem Vreeswijk. Ook kunt u deze klacht schriftelijk beargumenteren, een formulier hiervoor kunt u krijgen van uw therapeut. Hierna zal uw klacht in behandeling worden genomen en er zal worden geprobeerd om samen met u tot een oplossing te komen.
11. Uw persoonlijke gegevens worden alleen overlegd met derden na uw goedkeuring. Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden.
12. Bij ziekte of afwezigheid van uw therapeut zullen wij proberen u tijdig af te bellen en een nieuwe afspraak met u te plannen.
13. U heeft recht op inzage in uw dossier.
14. Wij streven naar voortdurende verbetering van onze kwaliteit van zorg. Daarom zullen wij u vragen naar uw mening over de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg door middel van een tevredenheidsenquête.

Meer informatie kunt u vinden op onze site.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsvoorwaarden van Fitwijk zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en uw therapeut.
2. Fysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij de behandelingen rechtstreeks, dan ontvangt u geen nota. Mocht onze praktijk geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota van ons, welke u zelf kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht. Controleer eventueel zelf uw verzekeringspolis betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw verzekering  kunt u deze stellen aan uw behandelend therapeut.
3. Wanneer uw behandelingen niet (meer) vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekeringen dient u deze zelf te betalen. Dit kunt u ter plekke in de praktijk doen, alleen contant, of u krijgt een nota van ons mee die u binnen een termijn van veertien dagen dient te betalen.

De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing bij Fitwijk.
1. U als patiënt bent ten alle tijden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door de therapeut verleende diensten.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht (hiervoor geld 100% behandeltarief).
3. voorgenomen behandeling in rekening gebracht.
4. Betaling van nota’s dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen en/of wettelijke rente te vorderen over het gefactureerde bedrag.
5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, inclusief buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Heb jij na het lezen van algemene voorwaarden van Fitwijk nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Volg ons ook op onze sociale media kanalen voor antwoorden op jouw veelgestelde vragen!

×

Hallo,

Wat leuk dat je onze website gevonden hebt. Mijn naam is Willem. Kan ik je ergens mee helpen?

× Hoe kan ik je helpen?